หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2
การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2

admin arc
2019-05-08 15:48:00

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาวาดเส้นและแสดงผลงาน 2  ลงพื้นที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ  ARD1601 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1  การวาดเส้นและฝึกฝนเทคนิคการลงสีโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดหลักทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆของการวาดเส้นและการลงสีและเทคนิคที่ทำให้เกิดพื้นผิวชนิดต่างๆฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุในลักษณะต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงออกในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในต่อไป