หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > "นิทรรศผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Jenga Building)"
"นิทรรศผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Jenga Building)"

admin arc
2019-05-08 15:33:39

 เชิญชมนิทรรศการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ "นิทรรศผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Jenga Building)" วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 4 อาคาร 47 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

         การจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Jenga Building) ประจำปี 2561 เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการงาน สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ และเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

         การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ และคุณธรรม สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรีนั้นมีลักษณะวิชาเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้รับบริการและประชาชนเกิดความพอใจ