หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นศ.สถาปัตย์ เข้าร่วมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ “ออกตัว" (startup)
นศ.สถาปัตย์ เข้าร่วมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ “ออกตัว" (startup)

admin arc
2019-03-11 13:37:31

นศ.สถาปัตย์ เข้าร่วมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ “ออกตัว" (startup)


นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่  “ออกตัว (startup) เป็นเจ้าของกิจการ” (SSRU START UP U.B YE! CAMP)  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ อ.  ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 101  คน 13 ธุรกิจ จากคณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

.  ทั้งนี้ภายในการอบรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ   กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างแรมบันดาล กิจกรรมการสร้างแนวความคิด กิจกรรม   workshop กิจกรรมปั้นไอเดียธุรกิจ เป็นต้น 

รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ

ภายใต้ชื่อธุรกิจ “Universal Scape”

นายฉฬภิญญ์ เลิศบูรโณทัย

นายณรงค์เดช  พรมทา

นางสาวมายา  ภู่ทรัพย์สิน

นางสาวเบญจรัตน์  จิระยา

นายธนวัฒน์  สุภาวอ


ภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา